Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt có cột áp cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 CMH
– Cột áp: 420 Pa
– Độ ồn: 38 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 CMH
– Cột áp: 385 Pa
– Độ ồn: 36 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 CMH
– Cột áp: 360 Pa
– Độ ồn: 33 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 CMH
– Cột áp: 285 Pa
– Độ ồn: 31 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 CMH
– Cột áp: 420 Pa
– Độ ồn: 38 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 CMH
– Cột áp: 385 Pa
– Độ ồn: 36 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 CMH
– Cột áp: 360 Pa
– Độ ồn: 33 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 CMH
– Cột áp: 285 Pa
– Độ ồn: 31 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 CMH
– Cột áp: 425 Pa
– Độ ồn: 37 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 CMH
– Cột áp: 392 Pa
– Độ ồn: 35 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 CMH
– Cột áp: 370 Pa
– Độ ồn: 32 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 CMH
– Cột áp: 290 Pa
– Độ ồn: 30 dB(A)
Liên hệ